کد وضعیت http status code یا HTTP

کد وضعیت

ما در این مطلب قصد داریم شما را با کد های وضعیت Protocol Transfer Hypertext اشنا کنیم.با ما همراه باشید

کد وضعیت http status code یا HTTP

ممکن است پس از باز کردن یک صفحه بجای محتوای وبسایت با کد 404 یا 102 برخورد کنید.این کدها چه معنایی دارند؟
در ابتدا به تعریف کد های وضعیت خواهیم پرداخت سپس گروه های مختلف کدهای وضعیت را معرفی کرده و همچنین لیستی از معروف ترین و مهمترین کد های وضعیت از هر گروه را همراه با توضیحات تکمیلی ارائه خواهیم کرد که یک متخصص امنیت باید برای انجام هک و امنیت باید با تمامی این مباحث اشنا باشد.

کد وضعیت چیست؟

کدهای وضعیت توسط یک سرور در پاسخ به درخواستی که از طرف کلاینت به سرور ارسال شده، صادر می شود. این کدها شامل کدهای استاندار اینترنتی) IETF (در کنار موارد غیر استاندارد RFC ،مشخصات دیگر و تعدادی از کدهای اضافی دیگر است که بطور معمول مورد استفاده قرار میگیرند. عدد اول کدهای وضعیت نشان میدهد که این کدها در کدام یک از پنج گروه اصلی کد های وضعیت قرار میگیرد. تمامی کدهای وضعیتی که در ادامه به ان ها خواهیم پرداخت بخشی از استاندار 1.1/HTTP هستند.
کد وضعیت http status code یا HTTP

گروه های وضعیت

تمامی کدهای وضعیت به پنج گروه تقسیم میشوند.اولین عدد هر کد وضعیت نشان میدهد که متعلق به کدام گروه است.
دو عدد اخر کدهای وضعیت دسته بندی مشخصی ندارند.

گروه اول / 1xx (پاسخ موقت)

این کالس کد وضعیت یک پاسخ موقت را نشان می دهد، شامل تنها حالت line-Status و header های اختیاری است و توسط یک خط خالی خاتمه می یابد. این نوع کدها نیازمند انجام فعالیتی از طرف کلاینت برای ادامه میباشد. برای این کالس کد وضعیت ما به هدر header نیاز نخواهیم داشت. از آنجا که 0.1 / HTTP هیچیک از کدهای وضعیت 1xx را تعریف نمی کند، سرور ها نباید یک پاسخ 1xx به یک سرویس 0.1 /HTTP ارسال کنند، به استثنای اینکه شرایط آزمایشی باشد. کلاینت باید آماده پاسخگویی به یک یا چند پاسخ وضعیت 1x باشد. کدهای غیراستاندار 1xx ممکن است توسط کاربر نادیده گرفته شود.
کدهای معروف این گروه عبارتند از:
کد وضعیت http status code یا HTTP

100 Continue

 
کلاینت باید درخواست خود را ادامه دهد. این پاسخ موقت به منظور اطالع دادن به کلاینت است که بخش اولیه درخواست دریافت شده است و هنوز توسط سرور رد نشده است. کلاینت باید با ارسال بقیه درخواست ادامه دهد یا اگر درخواست قبال تکمیل شده باشد، این پاسخ را نادیده بگیرد.
سرور باید پس از تکمیل درخواست پاسخ نهایی ارسال کند.
کد وضعیت http status code یا HTTP

101 Switching Protocols

کلاینت به سرور درخواست تعویض پروتکلها را داده و سرور در حال تأیید کردن انجام تعویض است. پروتکل باید فقط زمانی فعال شود که مفید باشد.
به عنوان مثال، تعویض به یک نسخه جدیدتر از HTTP ،نسبت به نسخه های قدیمیتر سودمند است.

102 Processing WebDAV

سرور با ارسال کد 102 به مرورگر، عملیات درخواستی را پردازش میکند.
همچنین کد وضعیت 102 یک پاسخ موقت است که برای اطالع کلاینت، که سرور درخواست کامل را پذیرفته است، اما هنوز آن را تکمیل نکرده است. این کد وضعیت فقط زمانی باید ارسال شود که سرور انتظار منطقی داشته باشد که درخواست برای مدت زمان قابل مالحظه ای طول می کشد. درخواستها می توانند به طور بالقوه مدت زمان زیادی را برای پردازش، به ویژه درخواست هایی که از header Depth پشتیبانی می کنند، بگیرند.
در چنین مواردی، کلاینت می تواند در هنگام انتظار یک پاسخ را از زمان خارج کند. برای جلوگیری از این کار سرور ممکن است یک کد وضعیت 102 را برای نشان دادن به کلاینت نشان دهد که سرور هنوز درحال پردازش درخواست ارسال شده از کلاینت است.

گروه دوم / 2xx موفقیت آمیز

کدهای وضعیتی که با عدد 2 شروع می شوند نشان دهنده موفقیت امیز بودن پردازش درخواست توسط سرور است.
کدهای وضعیت معروف این گروه عبارتند از :
کد وضعیت http status code یا HTTP

200 OK

در این کد وضعیت سرور با موفقیت درخواست را پردازش کردهاست. و این به این معنی میباشد که سرور صفحه درخواست شده را فراهم کردهاست.
200 created
درخواست انجام شده است، و در نتیجه یک منبع جدید ایجاد شده است.
202 Accepted
درخواست برای پردازش پذیرفته شده است، اما پردازش کامل نشده است. درخواست ممکن است یا شاید نتواند در نهایت پردازش شود و ممکن است هنگام پردازش اتفاق نیافتد.
203 Non-Authoritative Information since HTTP/1.1
در این کد وضعیت سرور با موفقیت درخواست را پردازش کرده، اما اطالعاتی را نمایش میدهد که ممکن است مربوط به منبع دیگری باشند.
204 No Content
.سرور با موفقیت درخواست را محاسبه کرده، اما هیچ محتوی ای را نمایش نمیدهد

گروه سوم کد وضعیت / redirection 3xx:

این کالس کد وضعیت نشان می دهد که کلاینت باید اقدامات اضافی را برای تکمیل درخواست انجام دهد. بسیاری از این کدهای وضعیت در تغییر مسیر URL استفاده می شوند. کدهای معروف این گروه عبارتند از:
کد وضعیت http status code یا HTTP

301 Moved Permanently

صفحه درخواست شده بهطور دائم به مکان دیگری منتقل شدهاست. هنگامی که سرور این پاسخ را نمایش میدهد بهطور خودکار درخواست کننده را به محل جدید انتقال میدهد.
منابع درخواست شده دارای یک URI دائمی جدید هستند
و هر گونه مراجعه به این منبع باید از یکی از URI های بازگشتی استفاده کند.
302 Found
صفحه درخواست شده به طور موقت تحت URI متفاوت است. از آنجا که تغییر مسیر ممکن است در موارد خاص انجام شود،
کلاینت باید همچنان از URI-Request برای درخواست های آینده استفاده کند.
304 Not Modified
اگر کلاینت یک درخواست GET مشروط انجام داده و دسترسی مجاز باشد،
اما صفحه اصلاح نشده است، سرور باید با این کد وضعیت پاسخ دهد همچنین محتوی صفحه نمایش داده نخواهد شد.

گروه چهارم 4xx Client Error

این گروه از کدهای وضعیت نشان می دهند که احتمالا سرور از این گروه از کدهای وضعیت نشان می خطایی در درخواست کالینت رخ داده است که باعث جلوگیری پردازش آن میشود.
کدهای وضعیت معروف این گروه عبارتند از:
کد وضعیت http status code یا HTTP

400 Bad Request

پردازش درخواست توسط سرور به دلیل نحو syntax نادرست ممکن نیست. کلاینت نباید درخواست را بدون تغییر تکرار کند.
401 Unauthorized
درخواست نیاز به تأیید هویت کاربر دارد.سرور ممکن است این پاسخ را برای الگین یک صفحه نمایش دهد. پاسخ باید یک فیلد هدر Authenticate-WWW( بخش 47.14 )شامل یک چالش قابل اجرا در مورد منبع درخواست شده باشد. مشتری می تواند درخواست را با یک فیلد هدر مناسب مجوز ( بخش 8.14 ) تکرار کند.
اگر درخواست قبال شامل اعتبار مجوز شده باشد، پاسخ 401 نشان می دهد که مجوز برای این اعتبار رد شده است.
کد وضعیت http status code یا HTTP

403 Forbidden

سرور درخواست را درک می کند اما از انجام آن اجتناب می کند. تایید هویت کمک نمی کند و درخواست نباید تکرار شود.درخواست معتبر است، اما سرور قادر به انجام عملیات نیست. کاربر ممکن است مجوزهای الزم برای یک منبع را نداشته باشد یا ممکن است نیاز به حساب کاربری خاصی باشد.
اگر روش درخواست HEAD نبود و سرور مایل است که علت این درخواست را برآورده نکند،
باید دلیل رد کردن درخواست را توضیح دهد.
اگر سرور نمی خواهد این اطالعات را برای کلاینت فراهم کند، از کد 404 ( Found Not ) استفاده می شود.
کد وضعیت http status code یا HTTP

404 Not Found

سرور قادر به پیدا کردن صفحه درخواست شده نمیباشد. برای مثال اگر برای صفحهای که در سرور وجود ندارد درخواست شود، سرور اغلب این کد را نمایش میدهد. سرور هیچ چیزی مطابق با درخواست-URI پیدا نکرده است. این کد وضعیت معمولا هنگامی استفاده می شود که سرور نمی خواهد دقیقا مشخص کند که چرا درخواست رد شده است یا زمانی که هیچ پاسخ دیگری قابل اجرا نیست.
کد وضعیت 410( Gone )باید مورد استفاده قرار گیرد اگر سرور از طریق برخی از مکانیزم های قابل تنظیم داخلی میداند که یک منبع قدیمی دائما در دسترس نیست و هیچ آدرس حمل و نقل ندارد.

 پنجم گروه کد وضعیت / 5xx Server Error

کدهای وضعیت پاسخ که با رقم »5 »آغاز می شوند، نشان دهنده مواردی است که سرور آگاه است که آنرا اشتباه پردازش کرده است یا قادر به انجام درخواست نیست.
خطاهای ایجاد شده از سرور میباشند، نه از درخواست.
کد های وضعیت معروف این گروه عبارتند از:
کد وضعیت http status code یا HTTP

500 Internal Server Error

سرور با یک وضعیت غیر منتظره مواجه شد که مانع از انجام درخواست شده است.
501 Not Implemented
سرور از قابلیت های مورد نیاز برای انجام درخواست پشتیبانی نمی کند.
این پاسخ مناسب زمانی است که سرور روش درخواست را تشخیص نمیدهد و قادر به پشتیبانی از هر منبع نیست.
502 Bad Gateway
سرور، در حالی که به عنوان یک gateway یا پروکسی عمل می کند، یک پاسخ نادرست از سرور باالدستی که در تالش برای انجام درخواست به آن دسترسی داشت، دریافت کرده است.این ها تمامی کد های وضعیت موجود نیستند بلکه معروف ترین کد های هستند که یک کاربر عادی اینترنت ممکن است در وب گردی های خود با ان ها مواجه شود.
همچنین در صورت علاقه به این مطالب میتوانید اموزش امنیت شبکه را مشاهده کنید.
موفق باشید.

0/5 (0 نظر)

نیما حسینی هستم بنیان گذار تیم پن تست کور و مدرس دوره های امنیت شبکه و راه های مقابله با نفوذ ، در 7 سال گذشته متمرکز بر مباحث روز امنیت سایبری بوده ام و بعد از کسب دانش و تجربه های ارزشمند تصمیم بر به اشتراک گذاری نتیجه ان ها با دیگران گرفته ام.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قوانین پن تست کور
دوره کالی لینوکس
نماد های اعتماد
نماد های اعتماد