اموزش هک و راه های مقابله

ابزار تست نفوذ و اموزش هک

اخبار هک و امنیت

آموزش ویدیویی
اسیب پذیری واتساپ

اسیب پذیری واتساپ از نوع RCE

در این اموزش به اسیب پذیری واتساپ که به تازگی کشف شده و از نوع RCE است به صورت تخصصی میپردازیم با ما در ادامه این اموزش هک و امنیت همراه باشید.

دوره های آموزشی هک و امنیت